ANBI gegevens

Vanwege regelgeving is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling per 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens via internet te publiceren.

Stichting Timohuis is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI met ingang van 16 april 2020 (de oprichtingsdatum). Hierdoor zijn schenkingen en giften door donateurs aan Stichting Timohuis onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

ANBI-instellingen zijn op de site van de Belastingdienst op te zoeken.

Naam van de instelling

De officiële tenaamstelling is: “Stichting Timohuis”, statutair gevestigd te Sliedrecht.

RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer van Stichting Timohuis is: 861170003.
Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is: 77850440.

Contactgegevens

Stichting Timohuis
Baanhoek 73, 3361 GB Sliedrecht
telefoon: 06-14982716 (tijdelijk, gedurende de verbouwing)
e-mail: info@timohuis.nl

Doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Timohuis luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel:

  • het bieden van onderdak en begeleiding aan aanstaande jonge moeders en hun kind, die om welke reden dan ook niet elders terecht kunnen, voor een periode tot twaalf maanden, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het realiseren van een kleinschalige opvanglocatie voor jonge moeders en hun kind in Sliedrecht;
  2. het begeleiden van jonge moeders met als doel ze een goede start te geven en zodoende voor een stabiele terugkeer in de maatschappij te zorgen samen met hun kind;
  3. het onderhouden van contacten met organisaties en personen die de Stichting kunnen ondersteunen met kennis, expertise en advies, alsmede het aantrekken van vrijwilligers om de opvanglocatie te laten functioneren en de moeders te ondersteunen;
  4. het werven van geldelijke of andersoortige giften, donaties en overige inkomsten uit onder andere sponsorgelden en andere wervingsacties;
  5. het ontvangen van vergoedingen vanuit gemeente en overheid.

Jaarplan

Het Ondernemingsplan is hier te vinden.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur van Stichting Timohuis is sinds april 2020 als volgt samengesteld:

  • De heer Huibert Kik, voorzitter (dagelijks bestuur)
  • De heer Mark Ten Have, penningmeester (dagelijks bestuur)
  • Mevrouw Nelleke Lock, secretaris (dagelijks bestuur)
  • Mevrouw Eunice Blokland, adviseur

Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat op info@timohuis.nl.

Het beloningsbeleid

Bestuurders, als ook de vrijwilligers van Stichting Timohuis, genieten voor hun bestuurswerkzaamheden, respectievelijk vrijwilligerswerkzaamheden, geen beloning. De door hen gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag 2020 is hier te vinden.
Het jaarverslag 2021 is hier te vinden.
Het jaarverslag 2022 is hier te vinden.

ANBI publicatieplicht

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht een standaardformulier te gebruiken voor de publicatie van gegevens. 
Het ingevulde standaardformulier van 2020 is hier te vinden.
Het ingevulde standaardformulier van 2021 is hier te vinden.
Het ingevulde standaardformulier van 2022 is hier te vinden.

Financiële verantwoording

Het jaarverslag wordt elk jaar gepubliceerd op deze website. Voor vragen over het jaarverslag kunt u contact opnemen met onze penningmeester via info@timohuis.nl.